Onze voorwaarden voor vervoer over de weg

Algemene voorwaarden nationaal vervoer

Nationaal vervoer geschiedt op de door de Stichting Vervoeradres ter griffie van arr. rechtbank te
Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten "laatste versie".

Algemene voorwaarden internationaal vervoer

Internationaal vervoer is van toepassing de bepalingen van het CMR-verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genéve 1956) "laatste versie".
 
Algemene voorwaarde betalingen

Zoals deze zijn vastgelegd door Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd ter griffie van
de arr. rechtbank te 's Gravenhage.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (artikel 5)
Aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar:

1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot een maximaal € 454,- per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco:

2. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van een zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:

a. voor de schade aan de zending zelve maximaal € 454,- per zending;

b. voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee maal de vracht.
Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd.

Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging:

3. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeenkomst vracht niet verschuldigd.

Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht.

Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens overmacht bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 454,- per zending.

4. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.

5. Bij toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet bij:
 
a. lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
b. de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient;
c. voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

6. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.